Edukacja domowa

Szczegółowe pytania dotyczące edukacji domowej prosimy wysyłać na adres mailowy koordynatorów edukacji domowej, Pani Karoliny Toś oraz Wiktorii Sajdak:

ed@spmboguchwala.pl


Jesteśmy jedną z niewielu placówek w województwie podkarpackim, która umożliwia i wspiera spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, czyli tzw. „edukację domową”. Serdecznie zapraszamy do Szkoły wszystkie rodziny kształcące swoje dzieci w ramach edukacji domowej. We współpracy z rodzinami edukacji domowej bazujemy na naszym długoletnim doświadczeniu i zapewniamy przyjazną pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z edukacją domową oraz stałą współpracę z doświadczonymi, pełnymi pasji nauczycielami.

Oferujemy wsparcie i indywidualne podejście do każdego dziecka i rodzica. Nasze grupy w systemie stacjonarnym liczą maksymalnie dwanaścioro dzieci. W efekcie dzieci w naszej szkole mają zapewnioną  unikalną domową atmosferę i uwagę nauczycieli. Jesteśmy szkołą, w której nauczanie i wychowanie opiera się na pedagogice Marii Montessori. W duchu założeń tejże pedagogiki nasi nauczyciele podążają za uczniami, szanując ich wybory i decyzje, a tym samym dając możliwość i wsparcie w kształtowaniu samodyscypliny i umiejętności planowania i organizowania własnej nauki. W naszej szkole nie ma ocen i nagród za osiągnięcia w nauce ponieważ dzieci tutaj uczą się dla własnej przyjemności i satysfakcji ze zdobytej wiedzy.

Zespół nauczycieli uczących w naszej szkole jest starannie dobrany, nie każdy bowiem nauczyciel czuje i rozumie pedagogikę Marii Montessori.  Nadrzędnym naszym celem jest wsłuchanie się w każde dziecko i zrozumienie jego potrzeb, a fakt, że jesteśmy małą placówką z rodzinną atmosferą pozwala nam te założenia realizować.

W takim samym duchu wspieramy uczniów i rodziny edukacji domowej. Nasi nauczyciele z takim doświadczeniem i praktyką pracują z dziećmi i z rodzicami z edukacji domowej oferując im  pomoc i indywidualne podejście. Do przeprowadzania egzaminów i konsultacji nie  zatrudniamy nauczycieli „z zewnątrz” ponieważ  najbardziej cenimy i obdarzamy zaufaniem nauczycieli pracujących w naszej szkole na co dzień. Jest to dokładnie ten sam zaufany i sprawdzony zespół nauczycieli z pasją do dziecka i do nauczania, który pracuje w szkole stacjonarnej Montessori.


Absolwenci

Większość naszych absolwentów decyduje się na kontynowanie nauki w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale. Takim decyzjom sprzyja m.in. fakt, że ściśle współpracujemy z Liceum, które również umożliwia swoim uczniom kształcenie się w systemie edukacji domowej. Budynki obu szkół sąsiadują ze sobą, a w ramach współpracy szkół nasi uczniowie korzystają ze świetnie wyposażonych licealnych pracowni, zaś grono doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli liceum pracuje również w naszej szkole podstawowej. Dla uczniów edukacji domowej  oznacza to, że ci sami nauczyciele, z którymi spotykają się obecnie podczas konsultacji i egzaminów mogą również ich wspierać na kolejnym szczeblu kształcenia, już w szkole średniej.

Według rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” w ostatnich dwóch latach Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale plasuje się w samej czołówce najlepszych liceów w Polsce. Szkołę tą wyróżnia bardzo dobra kadra nauczycielska, ośmioletnie już doświadczenie w nauczaniu bilingualnym oraz możliwość podejścia do matury międzynarodowej IB.


Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa jest to nauczanie dzieci przez ich rodziców lub opiekunów czy też wyznaczone przez nie osoby, odbywające się poza systemem edukacji szkolnej. Dzieci w edukacji domowej nie chodzą do szkoły, lecz uczą się same z pomocą i pod kierunkiem swoich rodziców lub opiekunów. Rodzice i dziecko sami decydują o metodach, czasie i miejscu nauki. Nauka może odbywać się nie tylko w domu. Często uzupełniana jest „wyjazdami w teren”, podróżami, uprawianiem rozmaitych rodzajów hobby i sportów, uczestnictwem w dodatkowych zajęciach.

Jedynym warunkiem jest zobowiązanie rodziców do zapewnienia dziecku  właściwych warunków do nauki oraz przystąpienie dziecka do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Od 2014 roku istnieje możliwość przejścia na tryb edukacji domowej w dowolnym momencie roku szkolnego. Od 1 lipca 2021 nie jest wymagana również opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz została zniesiona rejonizacja.


Podstawa prawna

Edukacja domowa (określana jako „spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”) jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym i praktykowanym przez coraz większą liczbę polskich rodzin. Nowelizacja ustawy „Prawo oświatowe” przyjęta 17 marca 2021 r. przez Sejm znosi obowiązek przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym województwie, w którym mieszka, a także wymogu uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej.

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) – art. 37
 2. Ustawa z 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 762)

Edukacja domowa (określana jako „spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”) jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym. Dziś edukację domową w Polsce umożliwia art. 37 ust. 1 do 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59).


Kto może uczyć w domu?

Jeśli jesteś rodzicem lub prawnym opiekunem i zastanawiasz się czy możesz uczyć swoje dziecko w domu, odpowiedź brzmi: tak. Nie musisz mieć ukończonych żadnych specjalistycznych kursów, studiów pedagogicznych, a nawet wyższych studiów. W trybie edukacji domowej dzieci mogą spełniać swój obowiązek szkolny od edukacji przedszkolnej, poprzez edukację wczesnoszkolną i szkołę podstawową aż do matury.


Nauka w formie edukacji domowej jest zwolniona z opłat:

 • wpisowego,
 • czesnego,
 • opłat za egzaminy semestralne.

Co należy zrobić, aby Twoje dziecko rozpoczęło naukę w trybie edukacji domowej w Szkole Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale?

Pierwszym krokiem jest wysłanie wiadomości e-mail lub telefon do szkoły z informacją o wyborze takiego rozwiązania. Następnie:

 1. Odbywa się indywidualna rozmowa rodziców/opiekunów
  z dyrektorem szkoły.
 2. Zapoznaje się rodziców/opiekunów z podstawowymi dokumentami szkoły, w tym w szczególności ze statutem, programem wychowawczym oraz zasadami współpracy rodziców ze szkołą.
 3. Należy złożyć: podanie do dyrekcji szkoły o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia oraz zobowiązania rodziców do przystępowania
  w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
 4. Otrzymuje się potwierdzenie przyjęcia ucznia, odbiera się podręczniki i ćwiczenia. Można już od pierwszych dni korzystać z konsultacji oraz integrować się podczas imprez i wydarzeń szkolnych.

Co oferujemy?

 • indywidualne podejście do każdej rodziny;
 • elastyczne terminy egzaminów;
 • pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności związanych
  z zapisaniem lub przeniesieniem dziecka do naszej szkoły;
 • pomoc Koordynatora ds. Edukacji Domowej;
 • bieżące wsparcie dydaktyczne dla ucznia:
 • opracowany przez nauczycieli, według wymogów podstawy programowej, szczegółowy zakres zagadnień systematyzujący wiedzę z każdego przedmiotu,
 • bieżący kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (online lub osobisty) w godzinach wyznaczonych konsultacji,
 • zakres zagadnień do rocznych egzaminów z poszczególnych przedmiotów,
 • udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
 • podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wypożyczane na cały rok szkolny,
 • pomoce dydaktyczne służące realizacji podstawy programowej, znajdujące się w zasobach szkoły  – w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
 • dostęp do lektur i innych zasobów bibliotecznych zgodnie
  z regulaminem biblioteki szkolnej,
 • możliwość wzięcia udziału w konkursach kuratoryjnych, olimpiadach przedmiotowych lub testach kompetencyjnych organizowanych na terenie szkoły;
 • pomoc w  przygotowaniu do egzaminów końcowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tzw. egzamin ósmoklasisty: możliwość udziału w próbnym egzaminie, dostęp do testów egzaminacyjnych
  z lat poprzednich;
 • udział w szkolnych wydarzeniach;
 • wyjścia edukacyjne do muzeów, teatrów, udział w lekcjach muzealnych itp.  – razem z uczniami stacjonarnymi danej klasy (po wcześniejszych konsultacjach z nauczycielami poszczególnych klas, dodatkowo płatne);
 • regularne spotkania integracyjne dla rodzin edukacji domowej;
 • uczestnictwo w aktywizujących zajęciach pozalekcyjnych zgodnie
  z bieżącym harmonogramem i ofertą szkoły;
 • wsparcie metodyczne dla rodziców;
 • warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodziców, również obejmujące pracę metodą Montessori;
 • zestaw pomocy naukowych do wykorzystania przez rodzica (baza platform edukacyjnych oraz innych szkolnych internetowych zasobów edukacyjnych);
 • wsparcie szkolnego psychologa i pedagoga;
 • zapewniamy legitymacje szkolne oraz świadectwa szkolne;
 • możliwość kontynuowania nauki przez absolwentów w  Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale pod opieką wspólnych pedagogów.